دَ تا (10تا)

محمدطه مامانو چندتا دوست داری؟!

دَتا!!

محمدطه موتور چندتا چرخ داره ؟!

دَتا!!

نه مامانی دوتا چرخ داره..

چندساعت بعد:

محمدطه این موتوره چندتا چرخ داره؟

دَتا!!!

و به این ترتیب دَتا این روزها تنها معیار اندازه گیری گل پسر ما میباشدتشویق

همین...

/ 1 نظر / 24 بازدید
امین

یه دنیا میخوامت پســــــــــــــــــــــــــــر